bear bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear bond

    * kinh tế

    trái phiếu đầu gấu