abide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abide.

Từ điển Anh Việt

 • abide

  /ə'baid/

  * nội động từ (abode; abode, abide)

  tồn tại; kéo dài

  this mistake will not abide for ever: sai lầm này sẽ không thể kéo dài mãi được

  (+ by) tôn trọng, giữ, tuân theo, chịu theo; trung thành với

  to abide by one's friend: trung thành với bạn

  (từ cổ,nghĩa cổ) ở, ngụ tại

  to abide with somebody: ở với ai

  * ngoại động từ

  chờ, chờ đợi

  to abide one's time: chờ thời cơ

  chịu đựng, chịu

  we can't abide his fits of temper: chúng tôi không thể chịu được những cơn nóng giận của hắn

  chống đỡ được (cuộc tấn công)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abide

  Similar:

  bide: dwell

  You can stay with me while you are in town

  stay a bit longer--the day is still young

  Synonyms: stay

  digest: put up with something or somebody unpleasant

  I cannot bear his constant criticism

  The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks

  he learned to tolerate the heat

  She stuck out two years in a miserable marriage

  Synonyms: endure, stick out, stomach, bear, stand, tolerate, support, brook, suffer, put up