stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand.

Từ điển Anh Việt

 • stand

  /stænd/

  * danh từ

  sự dừng lại, sự đứng lại

  to come to a stand: dừng lại, đứng lại

  sự chống cự, sự đấu tranh chống lại

  to make a stand against the enemy: chống cự lại quân địch

  to make a stand for a principle: đấu tranh cho một nguyên tắc

  chỗ đứng, vị trí

  to take one's stand near the door: đứng gần cửa

  to take one's stand on the precise wording of the act: căn cứ vào từng lời của đạo luật

  lập trường, quan điểm

  to maintain one's stand: giữ vững lập trường

  to make one's stand clear: tỏ rõ lập trường của mình

  giá, mắc (áo, ô)

  gian hàng (ở chợ)

  chỗ để xe

  khán đài

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ dành riêng (trong toà án) cho người làm chứng

  cây trồng đang mọc, mùa màng chưa gặt

  sự dừng lại (ở một nơi nào) để biểu diễn (đoàn kịch...)

  (Uc), (thương nghiệp) rừng; gỗ rừng

  to be at a stand

  (từ cổ,nghĩa cổ) không tiến lên được

  lúng túng

  stand of arms

  bộ vũ khí cá nhân

  stand of colours

  những cờ của trung đoàn

  * nội động từ stood

  đứng

  to stand at ease: đứng ở tư thế nghỉ

  to be too weak to stand: yếu quá không đứng được

  có, ở, đứng

  a bookcase stands in one corner: ở góc nhà có một tủ sách

  here once stood a huge tree: trước đây ở chỗ này có một cây to lắm

  cao

  to stand 1.60 metre high: cao 1, 60 m

  đứng vững, bền

  this house will stand another score of year: nhà còn vững đến vài chục năm nữa

  this small house has stood through worse storms: ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì

  how do we stand in the matter of munitions?: liệu chúng ta có đủ đạn được không?

  có giá trị

  the former conditions stand: những điều kiện trước vẫn có giá trị

  the same remark stands good: lời nhận xét như thế vẫn đúng

  đọng lại, tù hãm (nước)

  giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường

  đồng ý, thoả thuận

  ra ứng cử

  to stand for Parliament: ra ứng cử nghị viện

  * ngoại động từ

  bắt đứng; đặt, để, dựng

  to stand somebody in the corner: bắt phạt ai đứng vào góc tường

  to stand a bicycle against the wal: dựng cái xe đạp vào tường

  giữ vững

  to stand one's ground: giữ vững lập trường; không lùi bước

  chịu đựng

  to stand a pain: chịu đựng sự đau đớn

  to stand fire: (quân sự) chịu được hoả lực (của địch)

  to fail to stand the test: không chịu đựng nổi sự thử thách

  thết, đãi

  to stand somebody a drink: thiết ai một chầu uống

  who is going to stand treat?: ai thiết đãi nào?, ai bao nào?

  to stand by

  đứng cạnh, đứng bên cạnh

  bênh vực, ủng hộ

  thực hiện, thi hành (lời hứa...)

  (hàng hải) chuẩn bị thả neo

  ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động

  to stand down

  rút lui (người làm chứng, người ứng cử)

  (quân sự) hết phiên gác

  to stand for

  thay thế cho; có nghĩa là

  ứng cử

  bênh vực

  (thông tục) chịu đựng, dung thứ; nhận

  to stand in

  đại diện cho

  to stand in with

  vào hùa với, cấu kết với

  to stand off

  tránh xa, lảng xa

  tạm giãn (thợ, người làm...)

  to stand on

  (hàng hải) cứ tiếp tục đi

  giữ đúng; khăng khăng đòi

  to stand on (upon) ceremony: giữ đúng nghi thức; giữ vẻ khách khí

  to stand out

  chống lại, kiên trì chống cự

  nghiến răng chịu

  nổi bật lên

  to stand over

  bị hoãn lại (vấn đề)

  to stand to

  thực hiện (lời hứa)

  bám sát, giữ vững (vị trí, công việc)

  to stand up

  đứng dậy, đứng lên

  to stand up for

  về phe với, ủng hộ

  to stand up to

  dũng cảm đương đầu với; có thể chịu được (sự dãi dầu...) (vật liệu)

  to stand upon nh to stand on to stand at bay x bay to stand convicted of treachery

  bị tuyên án về tội bội bạc

  to stand corrected

  chịu cải tạo

  Stand easy!

  (quân sự) nghỉ!

  to stand in the breach

  (xem) breach

  to stand somebody in a sum of money

  cấp cho ai một số tiền tiêu

  to stand in somebody's light

  (xem) light

  to stand on one's own bottom

  (xem) bottom

  it stands to reason that...

  thật là hợp lý là...

  to stand to sea

  (hàng hải) ra khơi

  to stand to win

  chắc mẩm sẽ thắng

  to stand well with someone

  (xem) well

 • stand

  đứng; đặt để; ở s. for thay cho

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stand

  * kinh tế

  bãi đậu xe

  bến đỗ

  chỗ đứng của nhân chứng trong phiên tòa

  điểm đỗ

  gian triển lãm

  phòng nhân chứng

  quầy

  quầy hàng

  * kỹ thuật

  bãi đỗ xe

  bàn máy

  bàn thí nghiệm

  bệ

  bệ đỡ

  bệ thí nghiệm

  đặt

  đế

  để

  đế máy

  đế, giá đỡ

  đứng

  giá

  giá (cân, thiết bị làm cân bằng)

  giá đỡ

  giá kê

  giá thử

  khán đài

  ở

  thân máy

  xây dựng:

  bệ côngxon

  ô tô:

  bộ càng sau (lắp bánh xe mô tô)

  cơ khí & công trình:

  buồng lái (đầu máy)

  giá cán

  giữ nguyên (lực, ứng suất)

  toán & tin:

  đứng, đặt, để, ở

  vật lý:

  giá bình cổ cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stand

  the position where a thing or person stands

  a growth of similar plants (usually trees) in a particular area

  they cut down a stand of trees

  a small table for holding articles of various kinds

  a bedside stand

  an interruption of normal activity

  Synonyms: standstill, tie-up

  a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance

  a one-night stand

  tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade)

  a defensive effort

  the army made a final stand at the Rhone

  be standing; be upright

  We had to stand for the entire performance!

  Synonyms: stand up

  Antonyms: lie

  be in some specified state or condition

  I stand corrected

  occupy a place or location, also metaphorically

  We stand on common ground

  hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright

  I am standing my ground and won't give in!

  Synonyms: remain firm

  Antonyms: yield

  have or maintain a position or stand on an issue

  Where do you stand on the War?

  remain inactive or immobile

  standing water

  be in effect; be or remain in force

  The law stands!

  be tall; have a height of; copula

  She stands 6 feet tall

  put into an upright position

  Can you stand the bookshelf up?

  Synonyms: stand up, place upright

  be available for stud services

  male domestic animals such as stallions serve selected females

  Similar:

  base: a support or foundation

  the base of the lamp

  Synonyms: pedestal

  rack: a support for displaying various articles

  the newspapers were arranged on a rack

  point of view: a mental position from which things are viewed

  we should consider this problem from the viewpoint of the Russians

  teaching history gave him a special point of view toward current events

  Synonyms: viewpoint, standpoint

  stall: a booth where articles are displayed for sale

  Synonyms: sales booth

  bandstand: a platform where a (brass) band can play in the open air

  Synonyms: outdoor stage

  digest: put up with something or somebody unpleasant

  I cannot bear his constant criticism

  The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks

  he learned to tolerate the heat

  She stuck out two years in a miserable marriage

  Synonyms: endure, stick out, stomach, bear, tolerate, support, brook, abide, suffer, put up

  resist: withstand the force of something

  The trees resisted her

  stand the test of time

  The mountain climbers had to fend against the ice and snow

  Synonyms: fend