stand urinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand urinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand urinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand urinal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand urinal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng tiểu (đặt) thấp trên sàn