stand-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-up.

Từ điển Anh Việt

 • stand-up

  /'stændʌp/

  * tính từ

  đứng (cổ áo)

  tích cực, đúng tinh thần thể thao (cuộc đấu võ...); đúng với nội quy, không gian dối

  ở vị trí đứng, đứng

  a stand-up dinner: một buổi chiêu đãi ăn đứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stand-up

  requiring a standing position

  a stand-up bar

  a stand-up comic