stand-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • stand-pipe

    /'stændpaip/

    * danh từ

    (kỹ thuật) ống đứng