stand-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-out.

Từ điển Anh Việt

  • stand-out

    /'stændaut/

    * danh từ

    cái xuất sắc, cái nổi bật

    (thông tục) người nhất định không tán thành ý kiến của nhóm