stand pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand pipe

    * kỹ thuật

    ống đo áp