stand-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-off.

Từ điển Anh Việt

 • stand-off

  /'stænd'ɔ:f/

  * danh từ

  sự xa cách, sự cách biệt

  tác dụng làm cân bằng

  (thể dục,thể thao) sự hoà

  * tính từ

  (như) stand-offish