stand-to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-to.

Từ điển Anh Việt

  • stand-to

    * danh từ

    (quân đội) báo động