stand-by man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by man

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công nhân dự phòng