stand-by generator set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by generator set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by generator set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by generator set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by generator set

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cụm máy phát điện dự trữ