stand-by generating set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by generating set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by generating set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by generating set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by generating set

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm máy phát điện dự trữ