stand-by generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by generator

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy phát điện dự phòng