stand-by letter of credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by letter of credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by letter of credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by letter of credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stand-by letter of credit

  * kinh tế

  thư tín dụng bảo đảm

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  thư tín dụng dự phòng