stand-by locomotive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by locomotive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by locomotive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by locomotive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by locomotive

    * kỹ thuật

    đầu máy dự phòng