stand-by coach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by coach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by coach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by coach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by coach

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe khách dự phòng