stand-by set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stand-by set

  * kỹ thuật

  máy dự phòng

  thiết bị dự phòng

  điện:

  bộ thiết bị dự phòng