stand-by mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stand-by mode

    * kỹ thuật

    sự dự phòng