lie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie.

Từ điển Anh Việt

 • lie

  /lai/

  * danh từ

  sự nói dối, sự nói láo, sự nói điêu, sự dối trá; sự lừa dối, sự lừa gạt

  to give someone the lie: buộc tội ai là dối trá

  a white lie: lời nói dối vô tội

  điều tin tưởng sai lầm; ước lệ sai lầm

  to worship a lie: sùng bái một cái sai lầm

  to maintain a lie: duy trì một ước lệ sai lầm

  to act a lie

  lừa dối bằng hành động

  to give a lie to

  chứng minh là sai; đập tan (luận điệu)

  * động từ

  nói dối; lừa dối

  * nội động từ lay, lain

  nằm, nằm nghỉ

  the ship is lying at the port: con tàu thả neo nằm ở bên cảng

  the valley lies at our feet: thung lũng nằm ở dưới chân chúng tôi

  (pháp lý) được coi là hợp lệ, được coi là hợp pháp, được pháp luật chấp nhận

  the appeal does not lie: sự chống án không hợp lệ

  to lie back

  ngả mình (nghỉ ngơi)

  to lie by

  nằm bên, ở bên cạnh

  để dự trữ, để dành dụm; để đó chưa dùng đến

  to lie down

  nằm nghỉ

  chịu khuất phục

  to lie in

  sinh nở, ở cữ

  to lie off

  (hàng hải) nằm cách xa (bờ hoặc tàu khác)

  to lie on (upon)

  thuộc trách nhiệm (của ai)

  to lie out

  ngủ đêm ngoài trời

  to lie over

  hoãn

  to lie under

  chịu

  to lie up

  đi nằm nghỉ; nằm bẹp ở giường (trong phòng) (vì ốm)

  rút về một nơi kín đáo; ở một nơi kín đáo

  (hàng hải) về nằm ở xưởng sửa chữa; bị loại ra không dùng được nữa

  to lie with

  là việc của, là quyền của

  ngủ với, ăn nằm với (ai)

  to lie [heavy] at someone's heart

  (xem) heart

  to lie down under an insult

  cam chịu lời chửi

  to lie in one

  trong phạm vi quyền lợi, trong phạm vi khả năng

  to lie in wait for

  (xem) wait

  to lie on the bed one has made

  (tục ngữ) mình làm mình chịu

  to lie out of one's money

  không được người ta trả tiền cho mình

  to do all that lies in one's power

  làm hết sức mình

  to find out how the land lies

  xem sự thể ra sao, xem tình hình ra sao

  to know where one's interest lie

  biết rõ lợi cho mình ở đâu

  * danh từ

  tình hình, sự thể, sự tình, tình thế, cục diện; hướng

  nơi ẩn (của thú, chim, cá...)

  lie of the land

  sự thể

  I want to know the lie of the land: tôi muốn biết sự thể ra sao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lie

  * kỹ thuật

  bãi xây dựng

  nước kiềm

  xây dựng:

  nói dối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lie

  a statement that deviates from or perverts the truth

  Synonyms: prevarication

  Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968)

  Synonyms: Trygve Lie, Trygve Halvden Lie

  position or manner in which something is situated

  be located or situated somewhere; occupy a certain position

  be lying, be prostrate; be in a horizontal position

  The sick man lay in bed all day

  the books are lying on the shelf

  Antonyms: sit

  be and remain in a particular state or condition

  lie dormant

  tell an untruth; pretend with intent to deceive

  Don't lie to your parents

  She lied when she told me she was only 29

  have a place in relation to something else

  The fate of Bosnia lies in the hands of the West

  The responsibility rests with the Allies

  Synonyms: rest

  Similar:

  dwell: originate (in)

  The problems dwell in the social injustices in this country

  Synonyms: consist, lie in

  lie down: assume a reclining position

  lie down on the bed until you feel better

  Antonyms: arise