lie-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie-down.

Từ điển Anh Việt

  • lie-down

    /'laidaun/

    * danh từ

    sự ngả lưng