lienteric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lienteric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lienteric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lienteric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lienteric

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc chứng tiêu chảy sống