lie at anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie at anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie at anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie at anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lie at anchor

    * kỹ thuật

    neo đỗ (định vị)