lie algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lie algebra

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số Lie