lierne vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lierne vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lierne vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lierne vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lierne vault

    * kỹ thuật

    vòm hình sao