lie key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lie key

    * kỹ thuật

    càng giữ

    hóa học & vật liệu:

    khóa giữ