lieder singer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lieder singer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lieder singer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lieder singer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lieder singer

    a singer of lieder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).