lientery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lientery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lientery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lientery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lientery

    * kỹ thuật

    y học:

    tiêu chảy sống (tiêu chảy có chứa những thực phẩm chưa tiêu hóa)