rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rest.

Từ điển Anh Việt

 • rest

  /rest/

  * danh từ

  sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi; giấc ngủ

  a day of rest: ngày nghỉ

  to go (retire) to rest: đi ngủ

  to take a rest: nghỉ ngơi, đi ngủ

  sự yên tâm, sự yên lòng, sự thanh thản, sự thư thái (trong tâm hồn)

  to be at rest: yên tâm, thư thái

  to set someone's mind at rest: làm cho ai yên lòng

  sự yên nghỉ (người chết)

  to be at rest: yên nghỉ (người chết)

  to lay somebody to rest: đưa ai đến chỗ yên nghỉ cuối cùng, chết

  sự ngừng lại

  to bring to rest: cho ngừng lại

  nơi trú tạm, chỗ nghỉ ngơi (cho những thuỷ thủ, người lái xe...)

  cái giá đỡ, cái chống, cái tựa

  (âm nhạc) lặng; dấu lặng

  to set a question at rest

  giải quyết một vấn đề

  * nội động từ

  nghỉ, nghỉ ngơi; ngủ

  to rest from one's labours: nghỉ làm việc

  never let the enemy rest: không để cho kẻ địch ngơi một lúc nào

  to rest on one's oars: tạm nghỉ tay chèo; (nghĩa bóng) nghỉ ngơi

  yên nghỉ, chết

  ngừng lại

  the matter can't here: vấn đề không thể ngừng lại ở đây được

  (+ on, upon) dựa trên, tựa trên, đặt trên, chống vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the arch rests on two big pillars: khung vòm đặt trên hai cột lớn

  a heavy responsibility rests upon them: một trách nhiệm nặng nề đè lên vai họ

  ỷ vào, dựa vào, tin vào

  to rest on somebody's promise: tin vào lời hứa của ai

  (+ on, upon) ngưng lại, đọng lại, nhìn đăm đăm vào, mải nhìn (mắt...)

  the red glow rests on the top of the trees: ánh hồng ngưng lại trên những chòm cây

  his eyes rested in the crowd: mắt anh ta nhìn đăm đăm vào đám đông

  * ngoại động từ

  cho nghỉ ngơi

  to rest one's horse: cho ngựa nghỉ

  the green light rests the eyes: ánh sang màu lục làm dịu mắt

  to rest oneself: nghỉ ngơi

  đặt lên, dựa vào, chống

  to rest one's elbows on the table: chống khuỷ tay lên bàn

  to rest a ladder against the wall: dựa thang vào tường

  dựa trên cơ sở, đặt trên cơ sở, căn cứ vào

  he rests all his suspicious on that letter: hắn cứ dựa vào bức thư đó mà dặt tất cả sự nghi ngờ

  * danh từ

  (the rest) vật còn lại, cái còn lại; những người khác, những cái khác

  and all the rest of it: và tất cả những cái còn lại; và tất cả những cái khác có thể kể ra và vân vân

  for the rest: về phần còn lại; vả lại; vả chăng

  (tài chính) quỹ dự trữ

  (thương nghiệp) sổ quyết toán

  * nội động từ

  còn, vẫn còn, vẫn cứ, cứ

  you may rest assured that...: anh có thể cứ tin chắc (yên trí) là...

  (+ with) tuỳ thuộc vào, tuỳ ở (ai để giải quyết việc gì)

  the final decision now rests with you: bây giờ quyết định cuối cùng là tuỳ ở anh

 • rest

  tĩnh, nghỉ; (toán kinh tế) phần còn lại

  absolute r. sự nghỉ tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rest

  * kinh tế

  phần còn lại

  * kỹ thuật

  cái chống

  chống

  cột

  đỡ

  đứng yên

  giá chìa

  giá đỡ

  giá treo

  nghỉ

  ổ tựa

  phần còn lại

  sự dừng

  sự nghỉ

  trụ

  trụ đỡ

  vật lý:

  khoảng dừng

  khoảng nghỉ

  xây dựng:

  sự giải trí

  cơ khí & công trình:

  sự lặng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rest

  freedom from activity (work or strain or responsibility)

  took his repose by the swimming pool

  Synonyms: ease, repose, relaxation

  a state of inaction

  a body will continue in a state of rest until acted upon

  euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)

  she was laid to rest beside her husband

  they had to put their family pet to sleep

  Synonyms: eternal rest, sleep, eternal sleep, quietus

  a support on which things can be put

  the gun was steadied on a special rest

  a musical notation indicating a silence of a specified duration

  not move; be in a resting position

  take a short break from one's activities in order to relax

  Synonyms: breathe, catch one's breath, take a breather

  give a rest to

  He rested his bad leg

  Rest the dogs for a moment

  be at rest

  Antonyms: be active

  be inherent or innate in;

  Synonyms: reside, repose

  put something in a resting position, as for support or steadying

  Rest your head on my shoulder

  be inactive, refrain from acting

  The committee is resting over the summer

  Similar:

  remainder: something left after other parts have been taken away

  there was no remainder

  he threw away the rest

  he took what he wanted and I got the balance

  Synonyms: balance, residual, residue, residuum

  respite: a pause for relaxation

  people actually accomplish more when they take time for short rests

  Synonyms: relief, rest period

  lie: have a place in relation to something else

  The fate of Bosnia lies in the hands of the West

  The responsibility rests with the Allies

  stay: stay the same; remain in a certain state

  The dress remained wet after repeated attempts to dry it

  rest assured

  stay alone

  He remained unmoved by her tears

  The bad weather continued for another week

  Synonyms: remain

  Antonyms: change

  perch: sit, as on a branch

  The birds perched high in the tree

  Synonyms: roost

  pillow: rest on or as if on a pillow

  pillow your head