relaxation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relaxation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relaxation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relaxation.

Từ điển Anh Việt

 • relaxation

  /,ri:læk'seiʃn/

  * danh từ

  sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giân ra (kỷ luật, gân cốt...)

  sự dịu đi, sự bớt căng thẳng

  relaxation of world tension: sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới

  (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt...)

  to beg for a relaxation of punishment: xin giảm nhẹ hình phạt

  sự nghỉ ngơi, sự giải trí

  relaxation is necessary after hard work: sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi

  (vật lý) sự hồi phục

  thermal relaxation: sự hồi phục nhiệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • relaxation

  * kỹ thuật

  sự chùng

  sự hồi phục

  sự nới

  sự nới lỏng

  xây dựng:

  sự chùng (cốt thép, ứng suất)

  sự giãn ra

  sự tự chùng

  toán & tin:

  sự dão (cơ)

  sự giảm dư

  sự lũy biến

  cơ khí & công trình:

  sự giảm (tải tác dụng vào đất đá)

  điện lạnh:

  sự tích thoát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • relaxation

  (physiology) the gradual lengthening of inactive muscle or muscle fibers

  (physics) the exponential return of a system to equilibrium after a disturbance

  Synonyms: relaxation behavior

  an occurrence of control or strength weakening

  the relaxation of requirements

  the loosening of his grip

  the slackening of the wind

  Synonyms: loosening, slackening

  a method of solving simultaneous equations by guessing a solution and then reducing the errors that result by successive approximations until all the errors are less than some specified amount

  Synonyms: relaxation method

  Similar:

  easiness: a feeling of refreshing tranquility and an absence of tension or worry

  the easiness we feel when sleeping

  rest: freedom from activity (work or strain or responsibility)

  took his repose by the swimming pool

  Synonyms: ease, repose

  liberalization: the act of making less strict

  Synonyms: liberalisation