loosening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loosening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loosening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loosening.

Từ điển Anh Việt

 • loosening

  * danh từ

  sự nới lỏng (mối ghép)

  sự vặn ra (vít)

  sự xới tới (đất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loosening

  * kỹ thuật

  sự xới

  xây dựng:

  sự làm tơi

  sự làm xốp

  sự tơi

  hóa học & vật liệu:

  sự nới ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • loosening

  the act of making something less tight

  Synonyms: laxation

  Antonyms: tightening

  Similar:

  relaxation: an occurrence of control or strength weakening

  the relaxation of requirements

  the loosening of his grip

  the slackening of the wind

  Synonyms: slackening

  loosen: make loose or looser

  loosen the tension on a rope

  Synonyms: loose

  Antonyms: stiffen

  relax: make less severe or strict

  The government relaxed the curfew after most of the rebels were caught

  Synonyms: loosen

  relax: become less severe or strict

  The rules relaxed after the new director arrived

  Synonyms: loosen

  tease: disentangle and raise the fibers of

  tease wool

  Synonyms: tease apart, loosen

  untie: cause to become loose

  undo the shoelace

  untie the knot

  loosen the necktie

  Synonyms: undo, loosen

  loosen: make less dense

  loosen the soil

  loosen: become loose or looser or less tight

  The noose loosened

  the rope relaxed

  Synonyms: relax, loose

  Antonyms: stiffen