loosen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loosen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loosen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loosen.

Từ điển Anh Việt

 • loosen

  /'lu:sn/

  * ngoại động từ

  nới ra, làm lỏng ra, làm long ra, lơi ra

  to loosen a screw: nới lỏng một cái đinh ốc

  xới cho (đất) xốp lên, làm cho (đất) tơi ra

  (y học) làm cho nhuận (tràng); làm cho long (đờm)

  buông lỏng, nới ra (kỷ luật)

  * nội động từ

  lỏng ra, giãn ra, lơi ra, long ra

  to loosen someone's tongue

  (như) to loose someone's tongue ((xem) loose)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loosen

  * kinh tế

  nở ra (bột nhào)

  * kỹ thuật

  làm tơi

  làm tơi (đất)

  làm xốp

  nới lỏng

  hóa học & vật liệu:

  làm lỏng

  làm rời

  nới ra

  cơ khí & công trình:

  vặn lỏng

  xây dựng:

  xới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • loosen

  make loose or looser

  loosen the tension on a rope

  Synonyms: loose

  Antonyms: stiffen

  make less dense

  loosen the soil

  become loose or looser or less tight

  The noose loosened

  the rope relaxed

  Synonyms: relax, loose

  Antonyms: stiffen

  Similar:

  relax: make less severe or strict

  The government relaxed the curfew after most of the rebels were caught

  relax: become less severe or strict

  The rules relaxed after the new director arrived

  tease: disentangle and raise the fibers of

  tease wool

  Synonyms: tease apart

  untie: cause to become loose

  undo the shoelace

  untie the knot

  loosen the necktie

  Synonyms: undo