stiffen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiffen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiffen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiffen.

Từ điển Anh Việt

 • stiffen

  /'stifn/

  * ngoại động từ

  làm cứng, làm cứng thêm

  làm mạnh thêm, củng cố

  to stiffen a battalion: củng cố một tiểu đoàn (bằng quân thiện chiến)

  to stiffen determination: củng cố sự quyết tâm

  làm khó khăn hơn

  làm đặc, làm quánh (bột)

  * nội động từ

  trở nên cứng, trở nên cứng rắn, hoá cứng

  the body stiffened: xác chết đã cứng đờ

  trở nên khó khăn hơn

  trở nên đặc, trở nên quánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stiffen

  * kỹ thuật

  đặt cốt

  gia cố

  làm cứng

  cơ khí & công trình:

  tăng cứng (bằng gân)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stiffen

  become stiff or stiffer

  He stiffened when he saw his boss enter the room

  Antonyms: loosen

  make stiff or stiffer

  Stiffen the cream by adding gelatine

  Antonyms: loosen

  restrict

  Tighten the rules

  stiffen the regulations

  Synonyms: tighten, tighten up, constrain