tighten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tighten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tighten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tighten.

Từ điển Anh Việt

 • tighten

  /'taitn/

  * nội động từ

  chặt, căng, khít lại

  it needs tightening up a little: cần phải chặt hơn một tí

  căng ra, căng thẳng ra

  the cable tightens under the heavy load: sợi dây cáp căng ra vì có vật nặng

  mím chặt (môi)

  * ngoại động từ

  thắt chặt, siết chặt

  to tighten the knot: thắt cái nút

  tighten one's belt: thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặc

  to tighten a screw: siết chặt đinh ốc

  to tighten the bonds of solidarity: thắt chặt tình đoàn kết

  kéo căng

  to tighten the rope: kéo căng cái dây

  giữ chặt

  tighten him!: hãy giữ chặt lấy nó!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tighten

  * kinh tế

  bịt kín

  độn chặt

  nện chặt

  * kỹ thuật

  căng

  cố định

  giữ chặt

  kéo căng

  kéo ra

  kẹp chặt

  làm kín

  nêm chặt

  siết

  siết chặt

  xiết chặt

  xây dựng:

  nện chặt

  toán & tin:

  nện chặt, kéo căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tighten

  make tight or tighter

  Tighten the wire

  Synonyms: fasten

  become tight or tighter

  The rope tightened

  Similar:

  stiffen: restrict

  Tighten the rules

  stiffen the regulations

  Synonyms: tighten up, constrain

  reduce: narrow or limit

  reduce the influx of foreigners