tightening stirrup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening stirrup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening stirrup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening stirrup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening stirrup

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt đai căng