tightening of steel wire ropes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening of steel wire ropes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening of steel wire ropes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening of steel wire ropes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening of steel wire ropes

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự căng dây cáp