tightening ring lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening ring lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening ring lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening ring lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening ring lock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khóa vành siết