tightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tightening

  * kinh tế

  sự siết chặt (tín dụng)

  sự xiết chặt tín dụng

  * kỹ thuật

  sự cố định

  sự đệm khít

  sự đóng kín

  sự kéo căng

  sự kẹp chặt

  sự siết chặt

  sức căng

  sức kéo

  hóa học & vật liệu:

  sự xiết chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tightening

  the act of making something tighter

  the tightening of economic controls

  Antonyms: loosening

  Similar:

  tighten: make tight or tighter

  Tighten the wire

  Synonyms: fasten

  tighten: become tight or tighter

  The rope tightened

  stiffen: restrict

  Tighten the rules

  stiffen the regulations

  Synonyms: tighten, tighten up, constrain

  reduce: narrow or limit

  reduce the influx of foreigners

  Synonyms: tighten