fasten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fasten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fasten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fasten.

Từ điển Anh Việt

 • fasten

  /'fɑ:sn/

  * ngoại động từ

  buộc chặt, trói chặt

  to fasten a parcel: buộc chặt một gói

  đóng chặt

  to fasten the door: đóng chặt cửa

  (+ on, upon) dán mắt nhìn; tập trung (suy nghĩ)

  to one's eyes on somebody: dán mắt nhìn ai, nhìn ai chòng chọc

  to fasten one's thoughts on something: tập tung tư tưởng vào cái gì

  to fasten one's attention on something: chăm chú vào việc gì

  (+ on, upon) gán cho đổ cho

  to fasten a crime on somebody: đổ tội cho ai

  to fasten a nickname on somebody: gán cho ai một biệt hiệu

  * nội động từ

  buộc, trói

  đóng, cài

  door will not fasten: cửa hàng không đóng được

  to fasten off

  thắt nút (sợi chỉ)

  to fasten on (upon)

  nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)

  tách ra để tấn công

  tập trung vào

  gán cho, đổ cho

  to fasten up

  buộc chặt, trói chặt, đóng chặt

  to fasten quarrel upon somebody

  gây sự với ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fasten

  * kỹ thuật

  bắt chặt

  buộc

  chống

  cố định

  định vị

  đông kết (vữa)

  gia cố

  kẹp

  làm cho chắc

  liên kết

  nêm chặt

  siết chặt

  hóa học & vật liệu:

  buộc chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fasten

  cause to be firmly attached

  fasten the lock onto the door

  she fixed her gaze on the man

  Synonyms: fix, secure

  Antonyms: unfasten

  become fixed or fastened

  This dress fastens in the back

  Antonyms: unfasten

  attach to

  They fastened various nicknames to each other

  Similar:

  tighten: make tight or tighter

  Tighten the wire