fastening wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fastening wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fastening wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fastening wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fastening wire

    * kỹ thuật

    dây buộc