fastening screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fastening screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fastening screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fastening screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fastening screw

  * kỹ thuật

  bulông định vị

  bulông kẹp chặt

  bulông kẹp giữ

  ốc giữ

  vít định vị

  vít hãm

  vít kẹp chặt