fix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fix.

Từ điển Anh Việt

 • fix

  /fiks/

  * ngoại động từ

  đóng, gắn, lắp, để, đặt

  to fix bayonet: lắp lưỡi lê vào súng

  to fix something in one's mind: ghi sâu một điều gì vào trong óc

  tập trung, dồn (sự nhìn, sự chú ý, tình thân yêu...)

  to fix one's eyes on something: dồn con mắt vào cái gì

  to fix someone's attention: làm cho ai chú ý

  làm đông lại làm đặc lại

  hâm (ảnh, màu...); cố định lại

  nhìn chằm chằm

  to fix someone with an angry stare: chằm chằm nhìn ai một cách giận dữ

  định, ấn định (vị trí...), quy định phạm vi (trách nhiệm...), quy định, thu xếp

  to fix a date for a meeting: định ngày họp

  ổn định (sự thay đổi, sự phát triển một ngôn ngữ)

  sửa chữa; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sang sửa

  to fix a machine: chữa một cái máy

  to fix up one's face: hoá trang

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bố trí, tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp

  to fix someone up for the night: bố trí chỗ ngủ đêm cho ai

  to fix someone up with a job: bố trí sắp xếp công việc cho ai

  to fix a breakfast: dọn bữa ăn sáng

  to fix a flight: bố trí trước một cuộc đấu quyền Anh (cho ai được)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hối lộ, đấm mồm (ai)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừng phạt; trả thù, trả đũa (ai)

  * nội động từ

  trở nên vững chắc

  đồng đặc lại

  (+ on, upon) chọn, định

  to fix on (upon) a date: định ngày

  đứng vào vị trí

  * danh từ

  tình thế khó khăn

  to be in a fix: ở vào tình thế khó khăn

  to get oneself into a bad fix: lâm vào tình trạng khó khăn túng bấn

  sự tìm vị trí; vị trí phát hiện

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người có thể hối lộ được

  out of fix

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mất trật tự, bừa bộn, rối loạn

 • fix

  cố định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fix

  * kinh tế

  gần

  hãm

  ổn định lại

  * kỹ thuật

  bắt chặt

  bố trí máy

  cặp

  chỉnh sửa

  chống

  cô đặc

  đặt

  đặt máy

  để

  điểm xác định

  định vị

  hãm

  hiệu chỉnh

  kẹp

  kẹp chặt

  lắp cố định

  ngưng kết

  sửa chữa

  sửa đổi

  tu sửa

  hóa học & vật liệu:

  làm rắn

  điện:

  sửa sang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fix

  informal terms for a difficult situation

  he got into a terrible fix

  he made a muddle of his marriage

  Synonyms: hole, jam, mess, muddle, pickle, kettle of fish

  something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug

  she needed a fix of chocolate

  an exemption granted after influence (e.g., money) is brought to bear

  collusion resulted in tax fixes for gamblers

  set or place definitely

  Let's fix the date for the party!

  kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study

  influence an event or its outcome by illegal means

  fix a race

  make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

  Get the children ready for school!

  prepare for war

  I was fixing to leave town after I paid the hotel bill

  Synonyms: prepare, set up, ready, gear up, set

  Similar:

  repair: the act of putting something in working order again

  Synonyms: fixing, fixture, mend, mending, reparation

  localization: a determination of the place where something is

  he got a good fix on the target

  Synonyms: localisation, location, locating

  repair: restore by replacing a part or putting together what is torn or broken

  She repaired her TV set

  Repair my shoes please

  Synonyms: mend, bushel, doctor, furbish up, restore, touch on

  Antonyms: break

  fasten: cause to be firmly attached

  fasten the lock onto the door

  she fixed her gaze on the man

  Synonyms: secure

  Antonyms: unfasten

  specify: decide upon or fix definitely

  fix the variables

  specify the parameters

  Synonyms: set, determine, define, limit

  cook: prepare for eating by applying heat

  Cook me dinner, please

  can you make me an omelette?

  fix breakfast for the guests, please

  Synonyms: ready, make, prepare

  pay back: take vengeance on or get even

  We'll get them!

  That'll fix him good!

  This time I got him

  Synonyms: pay off, get

  fixate: make fixed, stable or stationary

  let's fix the picture to the frame

  sterilize: make infertile

  in some countries, people with genetically transmissible disabilites are sterilized

  Synonyms: sterilise, desex, unsex, desexualize, desexualise

  situate: put (something somewhere) firmly

  She posited her hand on his shoulder

  deposit the suitcase on the bench

  fix your eyes on this spot

  Synonyms: posit, deposit