fixed fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed fee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed fee

    * kỹ thuật

    chi phí cố định