fixed stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed stop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cữ dừng cố định