fixed focus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed focus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed focus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed focus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed focus

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tiêu điểm ổn định