fixed task nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed task nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed task giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed task.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed task

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thao tác cố định

    thao tác định kỳ