fixed guard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed guard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed guard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed guard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed guard

    * kỹ thuật

    hàng rào cố định