fixed logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed logic

    * kỹ thuật

    lôgic cố định