fixed pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed pump

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bơm cố định