fixed time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed time

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời gian định mức